KosárbaKosárba0 0 Ft
Az Ön kosara még üres!
Tegye a kívánt termékeket a kosarába!
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat, valamint jogi nyilatkozat

Adatvédelemi Tájékoztató

Irányelv:

A FOTOREX Kft.-nél (adatkezelő) létrehoztuk azokat az adatvédelmi elveket, melyek alapján a lehető legdiszkrétebben és legbiztonságosabban, a 2018. április 21-én hatályos hazai és európai adatvédelmi szabályozás, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2018. április 21-ig, közzé tett, állásfoglalásainak figyelembevételével, kezeljük azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához, technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Számunkra és partnereink számára (adatkezelő, adatfeldolgozók) az ügyfeleink, személyes adatainak védelme kiemelt fontosságú.

Ennek megfelelően biztosítjuk az ügyfeleinket arról, hogy a vásárláshoz vagy regisztráláshoz megadott adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki, kivéve, ha az a szerződés illetve a pénzügyi teljesítéshez, elengedhetetlenül szükséges.

Az általunk alkalmazott rendszer garantálja:

 • a pontos és szükséges adatokat, (ennek érdekében, a rendszer használóját rákényszeríti arra, hogy a rossz adatok, törlésre, vagy módosításra kerüljenek),
 • az arra feljogosított személyek számára hozzáférhető és használható legyen,
 • az arra fel nem jogosított személyek számára, ne legyen hozzáférhető,
 • adatvesztéssel, megsemmisüléssel, sérüléssel szemben vagy megváltozással szemben védve legyen.

Egyes szervezetek (bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési és közigazgatási hatóság, illetve a jogszabályban erre feljogosított egyes szervezetetek, az adatkezelőtől tájékoztatást, illetve iratokat kérhetnek, és ennek érdekében megkereshetik az adatkezelőt. A FOTOREX Kft., ezen szervezetek részére csak olyan mértékben ad ki adatokat, amilyen mértékben az adatok megadása, a megkeresés teljesítése érdekében indokolt és feltétlenül szükséges.

 

Az adatkezelés jogalapja:

A kötelező adatkezelést az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker.”) 13/A. § (3) bekezdése tartalmazza. Ez a rendelkezés kimondja, hogy a szolgáltató – jelen esetben cégünk - a szolgáltatás nyújtása céljából- kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

 

Adatkezelésre alkalmazandó jogszabályok:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR”),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (továbbiakban: „Infotörvény”),
 • a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (továbbiakban: „Postatörvény”),
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”),
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”)
 • Általános szerződési feltételek (ÁSZF)


Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintettre”) vonatkozó bármely információ.

A szolgáltatás vagy áru megrendelésekor megadott adatokat, a pontos teljesítés, és az áru illetve szolgáltatási számla elkészítése, érdekében kérjük, megrendelőinktől, és tároljuk azokat adminisztrációs, belső rendszerünkben.

Társaságunk, mint adatkezelő, és az általunk megbízott adatfeldolgozók, tiszteletben tartják mindazon személyek magánszféráját, akik számunkra, személyes adatot adnak át és elkötelezettek vagyunk ezen adatok védelmében.

 

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:                 FOTOREX Kft.

Székhely:               H-1148 Budapest, Lengyel u. 16.

Cégjegyzék szám:   01-09-563487

Adószám:               12190971-2-42

Weblap:                 www.fotorex.hu

Telefon:                 +36 1 470 4020

E-mail:                   info@fotorex.hu

 

Az adatfeldolgozás:

Technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkeznek.

 

Adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozást végző, cégünk által megbízott társaságok:

 

1.    Magyar Posta

 

2.    SELF-MAD Kft. (könyvelés)

székhelye: 1116. Budapest, Szabadharcosok útja 1.

adószáma: 10754786-2-43

 

3.    CORWELL Kft.

honlap: www.corwell.hu

székhelye: 1113 Budapest, Villányi út 52. fszt. 4.

cégjegyzékszáma: 01-09-078573

adószáma: 10593756-2-43

 

A FOTOREX Kft. hátteréül szolgáló weboldal fejlesztője a Corwell Kft. (Shopwell) -mint adatfeldolgozó-, aki a szoftver, mint szellemi termék szerzői- és tulajdon jogával rendelkezik. A szolgáltatás ideje alatt, a szoftvert, annak részeit, grafikai elemeit, dokumentációját részben vagy egészben nem másolhatja le, nem terjesztheti, a szolgáltatás használatán kívül más célokra nem használhatja fel. A Corwell Kft. Shopwell) web alapú szolgáltatást nyújt.

 

Cookie kezelés és beépülő külső szolgáltatások:

A Webhely Cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében, valamint a regisztráció és beléptetések kezeléséhez. Ha nem szeretné, hogy Cookie-t tároljon böngészője, vagy Cookie fájl kövesse, úgy vagy ne használja Webhelyünket, vagy használja privát módban böngészőjét.

 

A FOTOREX Kft. által végzett egyes adatkezelések, adatfeldolgozók közreműködésével:

 

a)  Webtárhely

Érintett:  Természetes személy, saját nevében eljáró megrendelő

Kezelt személyes adatok: Név, cím, telefon szám, e-mail cím; számla készítéshez: adóazonosító jel.

Adatkezelés célja: Szolgáltatás, vagy áruszállítás előkészítése, teljesítése, teljesítésének ellenőrzése, teljesítés elszámolása.

 

b)  Áruszállítás

Érintett:  Természetes személy, saját nevében eljáró megrendelő vagy címzett, vagy jogosult átvevő:

Kezelt személyes adatok: Név, cím, telefon szám, e-mail cím; aláírás.

Adatkezelés célja: Szolgáltatás, vagy áruszállítás teljesítése.

 

c)   Könyvelés

Érintett:  Természetes személy, saját nevében eljáró

Kezelt személyes adatok: Név, cím, telefon szám, e-mail cím

Adatkezelés célja: Szolgáltatás, vagy áruszállítás teljesítése.

 

Az adatkezelés és annak időtartama:

Az adatkezelő az adatokat a mindenkori székhelyén, illetve a webhelyet kiszolgáló Corwell Kft. (Shopwell) webtárhely szolgáltató – mint adatfeldolgozó- szerverein tárolja.

A szolgáltatásokról illetve áruszállításról szóló számlákat a FOTOREX Kft. - mint adatkezelő -saját számlázó programjával készíti el, ezáltal  a vonatkozó adatok, a saját, illetve a FOTOREX Kft.  – mint adatfeldolgozó- szerverén is tárolódnak, a számlák megőrzésének idejét meghatározó törvényben megadott időpontig.

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése, személyes adatok törlése: 5 év.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

 •   Szolgáltatási szerződés megkötésének elmaradása.
 •   Cím, címzett, szolgáltatás helyének, jogosult átvevőnek, képviselőnek, adatai hiányában, a szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítésének elmaradása.

 

d)  Levelezés:

A FOTOREX Kft. által, természetes személlyel folytatott hagyományos és elektronikus levelek archiválásra kerülnek.

Érintett:  A levelezést lebonyolító természetes személy

Kezelt személyes adatok: Név, cím, telefon szám, e-mail cím; természetes levélben, vagy e-mailben  közölt egyéb személyes adatok.

Adatkezelés célja: Érintett, illetve a FOTOREX Kft. jogainak érvényesítése; kötelezettségeinek teljesítése;

megállapodás bizonyítása; jogvita esetén, bizonyítékok rögzítése; kintlévőség behajthatatlanságának igazolása; szerződés módosítás.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

 • A levélben történő ügyintézés elmaradása, telefonon történő vagy személyes ügyintézést teszi szükségessé.

 

Az érintettek jogai: Az érintett, jogosult a FOTOREX Kft. -től, mint adatkezelőtől:

 • az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről tájékoztatáskapni,
 • a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést kérni,
 • a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését kérni,
 • a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérni,
 • a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását kérni,
 • a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen tiltakozni,
 • a rá vonatkozó személyes adatok tekintetében adathordozhatósághoz való jogával élni,

Az érintett a jogait írásban, elérhetőségein keresztül gyakorolhatja.

 

A FOTOREX Kft. - mint adatkezelő -, a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a kérelmezőt, a kérelem nyomán tett intézkedésről.

Ha a kérelmező elektronikus úton nyújtotta be kérelmét, akkor elektronikus úton, ha postai levél formájában, akkor postai úton kell, hogy kapjon tájékoztatást az adatkezelőtől.

A tájékoztatást és intézkedést, díjmentes módon kell megtenni.

 

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok:

Webhely Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webhely Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: www.corwell.hu

 

Általános felelősség korlátozás:

Webhely Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webhely Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webhely Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

 

Kockázat:

Webhely Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webhely Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webhely Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!